پیشنهاد کردن ایران تصادف اعتراف تحقیقات

پیشنهاد کردن: ایران تصادف اعتراف تحقیقات شکایت کردن اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حتی اگر روحانی در گزینش کاببنه،دست به معامله بزند باید از او حمایت کنیم

روزنامه اعتماد نوشت:ممکن است بعضی تصور کنند که هنگامی که یک شخص یا جناح توانسته به عنوان نمونه هفتاد درصد آرای مردم را جلب کند، چه نیازی است که کیک قدرت را با ج

حتی اگر روحانی در گزینش کاببنه،دست به معامله بزند باید از او حمایت کنیم

حتی اگر روحانی در گزینش کاببنه،دست به معامله بزند باید از او حمایت کنیم

عبارات مهم : برنامه

روزنامه اعتماد نوشت:ممکن است بعضی تصور کنند که هنگامی که یک شخص یا جناح توانسته به عنوان نمونه هفتاد درصد آرای مردم را جلب کند، چه نیازی است که کیک قدرت را با جریانات شکست خورده تقسیم کند؟

حتی اگر روحانی در گزینش کاببنه،دست به معامله بزند باید از او حمایت کنیم

براي پاسخ به اين پرسش كافي است كه فاتحان انتخاباتي دو دهه اخير كشورمان را به ياد بياوريم كه برخي از آنان با وجود برخورداري از اكثريت مطلق آرا، به دليل ضعف در تعامل با جريان هاي ديگر، نتوانستند اهداف و برنامه هاي خود را محقق سازند.

امروز و با پايان مسابقه هاي انتخاباتي و ايام چينش كابينه، با توجه به شناختي كه از رييس جمهور و توانمندي هاي او داريم، ضروري است كه همچون ايام انتخابات، باز هم به ايشان اعتماد كنيم و با تمام توان پاي كابينه انتخابي بايستيم.

روزنامه اعتماد نوشت:ممکن است بعضی تصور کنند که هنگامی که یک شخص یا جناح توانسته به عنوان نمونه هفتاد درصد آرای مردم را جلب کند، چه نیازی است که کیک قدرت را با ج

درست است كه حسن روحاني اكنون يك اعتبار بيست وچهار ميليوني پشت سر خود دارد، ولی اگر اين اعتبار عظيم بخواهد بر سر گزینش يا عدم گزینش برخي افراد در كابينه آينده با ايشان وارد چالش شده است يا بعضا سهم خواهي كند، تا حد زيادي از قدرت او پاي ميز مذاكره با ساير اركان قدرت خواهد كاست.

بهتر است بپذيريم كه درنهايت اگر معامله اي هم صورت بگيرد، هدفش پيشبرد شعارها و برنامه هاي انتخاباتي رييس جمهور هست؛ حتي اگر طرف آن، جدي ترين مخالفان اصلاحات و اعتدال باشند. صدالبته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين تعامل و بده وبستان ابدا به معناي وادادگي و عدول از اصول اصلاحات نيست. يكي ديگر از بحث هاي فرعي مطرح شده است در روزهاي اخير، اظهارنظر پيرامون حضور يا عدم حضور اين شخص يا آن شخص در كابينه هست. بايد به ياد داشته باشيم كه رسيدن چند شخص خاص به وزارت يا رياست جمهوري، نشانه غايي اصلاحات نيست. بلكه نشانه اصلي، تحقق سازوكارهاي دموكراتيك و جامعه مدني قدرتمند است…

كما اينكه شايد چندسال پيش هيچ كس تصور نمي كرد كه دكتر روحاني تا اين حد بتواند بر برنامه ها و اهداف اصلي اصلاح طلبانه ايستادگي كند. به همين دليل است كه به جاي تمركز بر حضور افرادي خاص در دولت، بايد بر پذيرش خواسته هاي بيست و چهار ميليون حامي رييس جمهور از سوي اعضاي دولت اصرار و در چهارسال آينده نيز بر پايبندي آنان به اين خواسته ها نظارت داشته باشيم.

حتی اگر روحانی در گزینش کاببنه،دست به معامله بزند باید از او حمایت کنیم

واژه های کلیدی: برنامه | رييس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs